In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

A BETHLEN GÁBOR NÉPFŐISKOLA

KÜLDETÉSNYILATKOZATA

- A nagy európai és magyar hagyományokkal rendelkező népfőiskolai mozgalom a 19. század közepének megvert és megalázott Dániájából indult világhódító útjára és 20. század, vérzivataros évtizedeiben vert gyökeret a trianoni tragédiát követő Magyarországon. Dániában ez „az élet iskolája” alapozta meg „a gazdag parasztok országának” felépülését, a büszke dán öntudat népi meggyökereztetését. Hazánkban az összeomlást követően az élet újjászervezését, a Móricz Zsigmond által megfogalmazott jobb polgárt, jobb magyart gondolat felemelkedését segítette a Ne politizálj, építkezz! ugyancsak móriczi gondolata jegyében.

- Az eredeti népfőiskola alapító atyja N.F.S. Grundtvik a keresztyény hitélet, a dán hazafiság és a korszerű gazdálkodási ismeretek három pillérére helyezte a nemzet megváltását és felemelését eredményező népfőiskolai gondolatot. A magyar hagyományok legismertebb iskolájában Sárospatakon a hit, haza és haladás fáklyáját gyújtották meg az első népfőiskola alapításakor, ami lényegében megegyezik a grundtviki eszmeiséggel. Mi a mai Magyarországon, jelesül itt Túristvándiban ugyanezt az ösvényt kívánjuk járható úttá szélesíteni, a jelen viszonyainak szorításában és lehetőségeinek szabadságában.

-A magyar világnak ezen a szegletén elsősorban katolikus keresztény és protestáns keresztyény (hol ellenséges, hol vetélkedő, hol barátságos viszonyú)vallási hagyományok nevelték a köznépet. A templomok és az iskolák a katolikus a református, az evangélikus és az unitárius hitélet szellemében építették és tartották meg a helyi közösségeket. Mi tiszteletben tartjuk őseink hitét, de a hitéletet nem korlátozhatjuk egy (bár mégoly mély gyökerekkel rendelkező) vallás dogmatikájának és rituáléjának hagyományaira. Igaz, nem is ellenezzük, sőt híveit tiszteljük, megadunk minden segítséget hitük gyakorlásához és szabad megvallásához. Mivel azonban nem zárkózhatunk el egyetlen vallás követőitől sem, népfőiskolánkat a legnemesebb ökumené szellemében igyekszünk felépíteni és működtetni. Egyúttal elfogadóak és nyitottak vagyunk a szabadgondolkodókkal szemben és tolerálunk bármely filozófiát és világnézetet, amely összhangban van az egyetemes emberi értékekkel, amely mentes az erőszakos térítési hajlamoktól és a szélsőséges megnyilvánulásoktól. A hit felsőbbrendűségét nem a más vallásúak, máshitűek ellen lobogtatjuk, hanem a kétkedők, csüggedők, a hitben megfogyatkozottak segítségére, bátorítására szánjuk.    

 

Alapvető értékeinknek tekintjük az Evangéliumok szellemiségét, az európai humanizmus kútfőit, és magyar népi, nemzeti múlt megszentelt hagyományait. A. szeretetet, a szolidaritást, a közösségi elkötelezettséget, az emberi méltóságot és a szabadságot. De a hozzájuk vezető utat és közösségi erőfeszítéseket is.

Megkerülhetetlennek tartjuk a patriotizmus, nemes hazafiság erősítését, a kötődést az egyetemes magyar kultúrához. A tájhaza, a szülőföld, a lakóhely iránti szeretet és elkötelezettség fejlesztését. A nemzeti és népi értékek megismerését, ápolását és az utódoknak való továbbadását. A magyar történelmi múlt, a magyar nyelv és irodalom, művészet és tudomány kiemelkedő teljesítményeinek megismerését. A népi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek felelevenítését és megtartását (mint pl. a helyi népdalok ismeretét, vagy a kenyérsütés megtanulását). A helyi identitás erősítését művek és vállalt feladatok segítségével. A felelősség vállalását valamely helyi közösség életében, problémáinak megoldásában, boldogulásának elősegítésében.

A fentiekkel egyenrangú fontosságú feladatnak tekintjük az emberhez méltó létfenntartás, az anyagi megélhetés jobb feltételeinek megteremtését a népfőiskola sajátos lehetőségei között. Magyarország immár az EU tagja, ahol az egyének, családok, közösségek, munkahelyek és nemzetek boldogulásának központi sorskérdésévé vált a tanulási képességek és a tanulási kultúra megváltoztatása és folyamatos fejlesztése. Olyan népfőiskolát kívánunk felépíteni és működtetni, amely a felnőttek közösségi művelődéséért, a modern, kompetencia alapú szaktudásért, az élethosszig tartó tanulás megteremtéséért, a tudás minőségi társadalmáért dolgozik, azt szolgálja a legnagyobb szakmai alázattal.

A hely szelleméhez méltóan, szeretnénk mindezt Bethlen Gábor szellemiségében gyakorolni, aki a két sárkány között viaskodva és a nehéz egyensúlyt fenntartva teremtette meg azt a Tündérkertet, amely máig világító példája lehet az eljövendő, egységesülő, válságaiból talán kilábaló Európának.