In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

A BETHLEN GÁBOR NÉPFŐISKOLA ALAPSZABÁLYA

  1. I.Általános rendelkezések

1.§ A szervezet elnevezése: Bethlen Gábor Népfőiskola (továbbiakban:BGN)

2.§ Székhelye: 4900 Túristvándi Utca, házszám

3. § Jogi státusza: Az Ung-Tisza-Túr Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (továbbiakban: UTT Csoportosulás) által alapított felnőttképzési intézmény

4. § Működési területe: Az UTT Csoportosulás működési területe, illetve Magyarország, Ukrajna, Szlovákia, Románia

5. § Alakulása: 2007.szeptember 3.

   II.         A BGN célja és feladatai

6. § A BGN célja, hogy jobb embert, jobb polgárt, jobb magyart és jobb szakembert neveljen a Küldetés Nyilatkozat szellemében és a rendelkezésére álló eszközök segítségével.

7. § A BGN a magyar törvények és jogszabályok szerint, az UTT Csoportosulás keretei között, olyan szakmai önállósággal rendelkező: felnőttképző intézményként működik, amely segíti az állampolgári minőség fejlesztését, szervezi az iskolán kívüli művelődés különböző formáit, korszerű ismereteket nyújt, szakmai képzéseket vezet, átvállalja az egyes önkormányzati feladatokat és sokoldalúan együttműködik az UTT Csoportosulás területén működő állami, gazdasági és civil szervezetekkel, valamint a térségben élő, önálló kezdeményezésekre kész polgárokkal.

8.§ Céljai megvalósítása érdekében az – UTT Csoportosulás, saját tagsága és a közösségi művelődésben résztvevők számára – a következő konkrét feladatokat látja el: a./ - megtervezi és szervezi a képzések stratégiáját, közép és rövid távú folyamatait, a képzés irányait, annak egyes kurzusait és tanfolyamait. b./ tanáraival és felkért szakértőivel, és meghívott előadóival elkészítteti a konkrét tananyagokat, - a felmerült és látens igények alapján - azokat akkreditáltatja (ha még nem azok) és megszervezi, lebonyolítja az egyes képzési egységeket. c./ fokról fokra kiépíti azt a szellemi műhelyt, amely koherens módon alakítja a népfőiskola sajátos, mással össze nem téveszthető arculatát és szellemi muníciót nyújt az UTT Csoportosulás eredményes működéséhez, hosszú távú céljai megvalósításához.

III.              A BGN tagsága

9.§ A BGN tagja lehet minden népfőiskolai szervezéssel, támogatással foglalkozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,. testület, közösség , minden népfőiskola iránt elkötelezett természetes személy, akár az ország határain belül akár külföldön él, működik, amennyiben elfogadja a BGN Küldetés Nyilatkozatát és Alapszabályát, vállalja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket, és akinek a tagkérelmét a BGN Elnöksége elfogadja.

10 § A BGN tagja párt, vagy politikai szervezet nem lehet. A BGN pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el, vagyonából és vagyonának hasznából semmilyen politikai szervezetet nem támogathat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat.

11. § A tagok jogai: a./ szavazati joggal részt vehetnek, illetve képviseltethetik magukat a Közgyűlésben. b./ részt vehetnek a BGN hazai és nemzetközi programjain, rendezvényein, eszközeit, annak infrastruktúráját – az SZMSZ-ben rögzített előnyös feltételekkel – igénybe vehetik..c./ a népfőiskolai működést szolgáló javaslatokat, előterjesztéseket tehetnek

12 § A tagok kötelezettségei: a./ BGN jó hírét megőrizni, tekintélyét növelni, érdekeit képviselni. Célja megvalósításában, közösségi vállalkozásában aktívan részt venni, alapszabályát megtartani és a tagdíjat fizetni. A tagdíj mértékét, a tagsági viszonytól függően az Alapszabály határozza meg. A május 31-ig be nem fizetett tagdíj megfosztja az illető szervezetet. tagot a tárgyévi szavazati jogától. A tagdíj három éven át történő be nem fizetése a tagság megszűnését vonja maga után.

  1. IV.A BGN szervezete

13 §A BGN-t az UTT Csoportosulás alapítja és gyakorolja fölötte a törvényes felügyeletet Fenntartásáról mindaddig gondoskodik, amíg a BGN – saját bevételei révén –önfenntartóvá nem válik.

14 § BGN teljes körű szakmai és szervezeti autonómiával rendelkezik.

15 § BGN Közgyűlésének, Elnökségének és Szakmai Kollégiumának, szavazati jog nélküli, állandó meghívott tagja az UTT ETECS Igazgatói Tanácsának elnöke, vagy megbízottja, aki vétójogával élhet azon döntések meghozatala ellen, amelyek ellentétesek az UTT ETECS Alapszabályával, illetve (anyagi) lehetőségeivel.

16 § A Közgyűlés: a./ a BGN legfőbb döntéshozó testülete, amelyek szavazati joggal bíró tagjai dönthetnek minden olyan kérdésben, amely a BGN működését érinti. b./ összehívásáról az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök), évente (legalább) egy alkalommal gondoskodik. c./ a Közgyűlés tagjai: egyéni tagok, a tagszervezetek képviselői. d./ szavazás esetén szavazatuk minden esetben egy-egy szavazat értékű. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. e/ a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők: e1. a Közgyűlés elnökének, alelnökének és (velük együtt) az öt tagú Elnökségnek a megválasztása, e2. a Szakmai Kollégium tagjainak a megválasztása. e3 az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása, e4 az ügyvezető igazgató kinevezése, megbízása, illetve felmentése e5 az elmúlt évi beszámoló és a tárgyévi munkaterv elfogadása e6 a költségvetés főbb irányainak meghatározása, e7 a tagdíjak mértékének megállapítása és módosítása, e8 kitüntetések és ösztöndíjak alapítása, illetve módosítása, f./ az e1,e3, e4 és e5 pontban foglaltak esetében a jelenlévők 2/3-ának igenlő szavazatára van szükség g./ a tisztségviselőket és a választott testületeket 4 évre választják, az ügyvezető igazgatót szintén, első esetben 2 évre

17 § Az Elnökség: a./ a közgyűlések közti időszakban a BGN döntéshozó és irányító szerve. Öt főből áll, mely összetételében törekszik a regionális képviseletre. b./ az elnökségi ülések állandó meghívottjai tanácskozási joggal az UTT Csoportosulás Igazgató Tanácsának elnöke (vagy megbízottja) és az ügyvezető igazgató. c./ az üléseket az elnök hívja, javasolja a napirendi pontokat és vezeti azt, d./ kizárólag az Elnökség hatáskörébe tartozik: d1./ az SZMSZ és egyéb szabályzatok elfogadása d2./ az éves beszámoló és munkaterv összeállítása és megvitatása, d3./ az ügyvezető igazgató munkájának értékelése, a munkáltatói jogok gyakorlása d4./ döntés tagfelvételi kérelemről, törlésről, kizárásról d5./ a BGN által alapított kitüntetések és ösztöndíjak odaítélése, e./üléseit negyedévente, illetve szükség szerint összehívja az elnök. Az ülések nyilvánosak, kivéve, ha a személyiségi jogok védelme, illetve bármely elnökségi tag javaslatára a többség zárt ülés elrendelését igényli, f./ a Szakmai Kollégium által írásban benyújtott javaslatokkal, véleményekkel, tervekkel, észrevételekkel érdemben foglalkozik g./ ha a tisztújító közgyűlések közötti időszakban valamely elnökségi tag tagsága megszűnik, akkor a tagság köréből meghívással kérnek fel valakit a tisztség betöltésére.

18 § A Szakmai Kollégium: a./ a társadalomban elismert, kiemelkedő személyiségekből álló grémium, amely a népfőiskolai mozgalom iránt elkötelezett szakemberekből, segítőkből, szimpatizánsokból áll, b./ tagjait az Elnökség kéri fel és a Közgyűlés bízza meg, c./ feladata, hogy javaslatokat adjon a BGN társadalmi-stratégiai fejlesztéséhez és az éves munkatervek programjaihoz, d./ évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az elnöke hívja össze és vezeti azt.

19 § Az ügyvezető igazgató, kinevezése, illetve megbízatása időszakában, teljes önállósággal és felelősséggel vezeti a BGN munkáját. Javadalmazása megegyezés szerint történik. Szervezi az egyes felnőttképzési tanfolyamokat, kurzusokat, megteremti a képzés feltételeit, gondoskodik a tanárok felkéréséről, a tananyagok elkészíttetéséről, azok javadalmazásáról, illetve az akkreditáltatás folyamatáról, valamint a programok operatív bonyolításáról. Elkészíti az éves beszámolót, javaslatokat dolgoz ki a következő évi munkatervre, s azokat írásban benyújtja az Elnökségnek. Jóváhagyás után azok szellemében, önállóan dolgozik. További (adminisztratív) munkatársak bevonása esetén, azok fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ő munkáltatója a Közgyűlés, illetve, annak nevében az elnök.  

20§ A Tantestület olyan felkért szakemberekből áll, akik a BGN tananyagainak elkészítését és/vagy tantárgyainak oktatását végzik. Munkájukat fő foglalkozásban, vagy megbízás alapján (önálló vállalkozóként) végezhetik, kialkudott bér ellenében. Megbízott oktató az a szakember, aki felkérést kap a BGN-en való alkalmi oktató munkára. A BGN rendes tanára csak az lehet, aki (a szakmai hozzáértésen túl) ügynek tekinti a népfőiskolai mozgalmat, aki magáévá teszi a Küldetés Nyilatkozatban foglaltakat és hosszú távon együttműködik a Szakmai Kollégiummal (esetleg tagja annak), illetve a BGN vezetésével, egyszersmind messzemenően támogatja az UTT Csoportosulás stratégiai célkitűzéseit.  

  1. V.A BGN gazdálkodása

20. § A BGN vagyona az alapító (UTT Csoportosulás) által rendelkezésre bocsátott infrastruktúrából, a működési költségekből, a tagdíjfizetésekből, valamint a saját bevételekből (működési bevételek, pályázatok és egyéb források) származó értékekből áll.

   § A BGN éves költségvetés szerint gazdálkodik, amelyet fő vonalaiban a Közgyűlés hagy jóvá.

   § A BGN pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásáért az Elnökség és az ügyvezető igazgató felel.

   § A BGN alapcéljai értelmében: közhasznú tevékenységét, esetleges vállalkozásait nonprofit alapon végzi. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem alaptevékenységére, illetve annak működési költségeire fordítja.

…§ A BGN megszűnése esetén vagyonát visszaadja az alapítónak.

  1. VI.Záró rendelkezések

….§ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesületi jogról szóló törvényben foglaltak, illetve az UTT Csoportosulás rendkívüli határozatai az irányadóak.

…§ A jelen Alapszabályt a BGN Közgyűlése a 2007. szeptember 3-ai közgyűlésén elfogadta.